Telerau ac Amodau Gwinwydd

Mae'r polisi hwn (ynghyd â'n polisi Cookie)yn nodi'r telerau ac amodau yr ydym ni, Haven Systems Limited yn darparu Vine, ein app gwe hunan-archebu a thalu arnynt.
Drwy greu cyfrif neu archebu unrhyw gynnyrch drwy Vine, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau hyn.
Rydym yn cadw'r hawl i newid y Telerau hyn ar sail ad hoc. Rydym yn eich cynghori i argraffu copi o'r Cylch gorchwyl hwn ar gyfer y Wefan.
Rheolir y defnydd o'ch gwybodaeth bersonol a gyflwynir drwy'r Wefan gan y polisi Preifatrwydd a'r polisi Cookie.
TELERAU AC AMODAU DEFNYDDIO
1. Y Cwmni: Haven Systems Limited
1.1. Enw a Chyfeiriad y Cwmni: Vine Road, Johnston, Sir Benfro. SA62 3NZ
1.2. Rhif y Cwmni: 3532684
1.3 Rhif taw: 558 1537 23
1.4. Gorchmynion Cynnyrch: Vine, a ddatblygwyd ac sy'n eiddo i Haven Systems Limited yw ein ap gwe sy'n caniatáu i chi (y defnyddiwr) archebu cynhyrchion gan y Gwerthwr (y Merchant) i'w cyflwyno ar y rhagosodiad, casglu ar sail neu ddosbarthu i'ch cyfeiriad dethol. Mae'r contract cyfreithiol ar gyfer y pryniant rhyngoch chi (y defnyddiwr) a'r Gwerthwr (y Merchant). Rydym yn defnyddio Vine i hwyluso'r trafodyn.
2. MYNEDIAD A THELERAU GWEFANNAU
2.1. Mynediad i'r wefan: Gallwch gael mynediad i rai rhannau o Vine i gofrestru eich manylion a chreu a chyfrifo heb osod archeb
2.2. Derbyn termau: Drwy gael mynediad i unrhyw ran o Vine, rydych yn nodi eich bod yn derbyn y Telerau hyn.
2.3. Diwygio termau: Gallwn adolygu'r Telerau ac Amodau hyn heb rybudd. Bydd y fersiwn gyfredol o Delerau ac Amodau yn berthnasol i bob gorchymyn.
3. Y DEFNYDDWYR
3.1. Capasiti ac oedran: Drwy osod Gorchymyn drwy'r Winwydden, rydych yn cydnabod ac yn cytuno:
3.1.1. Gallwch ymrwymo'n gyfreithiol i gontractau rhwymol gyda'r Merchant.
3.1.2. Lle mae cyfyngiadau oedran yn bodoli (e.e. prynu alcohol) caniateir i chi brynu'r cynnyrch yn gyfreithiol a gallu rhoi prawf i'r Merchant.
3.2. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno, os oes gennych alergedd neu anoddefgarwch bwyd penodol, mai eich cyfrifoldeb chi yw holi'r Merchant nad yw cynhwysion penodol wedi'u cynnwys mewn dysgl (er y gall Vine arddangos manylion alergedd).
4. RHOI EICH ARCHEB AR WINWYDDEN
4.1. Llunio eich Gorchymyn: Defnyddwyr yn llywio Vine i lunio archeb, ychwanegu at y fasged a'i chyflwyno i brosesu taliadau. Unwaith y bydd y taliad wedi'i gadarnhau, bydd y Merchant yn derbyn eich archeb.
4.2. Awdurdodi talu: Os na chaiff taliad ei awdurdodi, ni chaiff eich archeb ei phrosesu.
4.3. Prosesu eich Gorchymyn a gwrthod y ffôn: Mae unrhyw dudalen gadarnhau y gallwch ei gweld ar y Wefan ac unrhyw e-bost cadarnhau Gorchymyn y gallech ei chael yn cadarnhau bod gennych gontract ar gyfer gwerthu Cynhyrchion y Masnachwr ond nad yw o reidrwydd yn golygu y bydd eich Gorchymyn yn cael ei gyflawni gan y Masnachwr.
4.4. Cyflawni eich Gorchymyn: Amcangyfrif o'r amseroedd ar gyfer dosbarthu a chasgliadau a ddarperir gan y Masnachwr a dim ond amcangyfrifon ydynt. Ni allwn ni na'r Merchant warantu y bydd Gorchmynion yn cael eu cyflwyno neu y byddant ar gael i'w casglu o fewn yr amseroedd amcangyfrifedig.
5. PRIS A THALIAD
5.1. Costau TAW a chyflenwi: Bydd y prisiau fel y'u dyfynnir ar Vine. Mae'r prisiau hyn yn cynnwys TAW.
5.2. Prisio anghywir: Nid yw'n ofynnol i'r Merchant ddarparu unrhyw gynnyrch sydd wedi'i brisio'n anghywir ar Vine.
5.3. Dulliau talu: Rhaid talu am Orchmynion drwy gerdyn credyd neu ddebyd derbyniol neu ddull talu cymeradwy arall (e.e. 'Cerdyn Cyfrif Myfyrwyr').
6. TRWYDDED
6.1. Telerau defnyddio a ganiateir: Caniateir i chi ddefnyddio'r Vine ac argraffu a lawrlwytho darnau o'r Wefan at eich defnydd personol eich hun nad yw'n fasnachol oni nodir yn wahanol, mae'r hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill yn y Wefan ac mewn deunydd a gyhoeddir arno (gan gynnwys ffotograffau heb gyfyngiad a delweddau graffigol) yn eiddo i ni na'n trwyddedwyr. Diogelir y gwaith hwn gan gyfreithiau hawlfraint a chytuniadau ledled y byd ac mae'r holl hawliau wedi'u cadw. At ddibenion y Telerau Gwefan hyn, gwaherddir unrhyw ddefnydd o ddarnau o'r Wefan ac eithrio yn unol â pharagraff 6.1.
6.2. Cyfyngiadau ar ddefnydd: Ac eithrio fel y nodir ym mharagraff 6.1, ni ellir defnyddio'r Wefan, ac ni ellir atgynhyrchu na storio unrhyw ran o'r Wefan mewn unrhyw wefan arall na'i chynnwys mewn unrhyw system neu wasanaeth adalw electronig cyhoeddus neu breifat, heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.
7. CYFFREDINOL
Nid oes dim yn y Telerau hyn sy'n eithrio nac yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy'n deillio o'n hesgeulustod, ein hatebolrwydd am gamliwio twyllodrus, nac unrhyw rwymedigaeth arall na ellir ei heithrio na'i chyfyngu o dan y gyfraith berthnasol. Nid oes dim yn y Telerau Gwefan hyn sy'n effeithio ar eich hawliau statudol.
7.1 Gwahardd atebolrwydd: Ni fydd Haven Systems Limited o dan unrhyw amgylchiadau beth bynnag sy'n agored i chi, boed hynny mewn contract, yn torri dyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os gellir ei ragweld, yn codi o dan neu mewn cysylltiad â Vine.
8. TERFYNU
8.1. Seiliau terfynu: Gallwn derfynu neu atal (yn ôl ein disgresiwn llwyr) eich hawl i ddefnyddio'r Vine ar unwaith drwy roi gwybod i chi'n ysgrifenedig (gan gynnwys drwy e-bost) os credwn yn ein disgresiwn llwyr fod y Telerau wedi'u torri.
9. FORCE MAJEURE
9.1. Ni fyddwn yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw fethiant i gyflawni, nac oedi wrth gyflawni, unrhyw un o'n rhwymedigaethau o dan y Telerau Gwefan hyn a achosir gan ddigwyddiadau y tu allan i'n rheolaeth resymol ("Digwyddiad Force Majeure").