Polisi preifatrwydd

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn ynghyd â'n Polisi Rheoleiddio Diogelu Data Cyffredinol ac unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atynt ynddo yn nodi sut mae Haven Systems Limited yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddwch i ni pan fyddwch yn defnyddio'r ap gwe. Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein barn a'n harferion ynglŷn â'ch data personol a sut y byddwn yn ei drin. At ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018 ("Deddfwriaeth Diogelu Data"), Haven Systems Limited yw'r 'rheolydd data'. Cwmni sydd wedi'i gofrestru yn Lloegr yw HAVEN SYSTEMS LIMITED (cwmni rhif 03532684) gyda'i gyfeiriad cofrestredig yn Vine Road, Johnston, Hwlffordd, Sir Benfro. SA62 3NZ.
Pa ddata personol Rydym yn ei gasglu gennych?
Er y gallwch chi ddefnyddio'r wefan heb roi eich data personol, unwaith i chi gysylltu â ni drwy'r wefan, mae systemau Haven yn casglu gwybodaeth amdanoch chi, a allai gynnwys:
 • Eich enw;
 • Cyfeiriad
 • Cyfeiriad e-bost; A
 • Rhifau ffôn (gan gynnwys ffonau symudol).
 • Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth dechnegol amdanoch chi pan fyddwch yn ymweld â'r wefan. Gall y wybodaeth hon gynnwys cyfeiriad protocol y rhyngrwyd (IP) a ddefnyddir i gysylltu eich cyfrifiadur â'r rhyngrwyd, math eich porwr a'ch fersiwn, gosodiad cylchfa amser, system weithredu a phlatfform, a mathau a fersiynau ategion porwr. Gellir casglu gwybodaeth am eich ymweliad (au) i'r wefan hefyd. Defnyddir y wybodaeth a gesglir i ddarparu trosolwg o sut mae pobl yn defnyddio'r wefan ac yn ei ddefnyddio. Nid yw'n cael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben ychwanegol, megis i broffilio'r rhai sy'n cyrchu'r wefan.
Beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth rydym yn ei chasglu?
Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol:
 • asesu eich addasrwydd ar gyfer unrhyw wasanaeth penodol;
 • i brosesu ceisiadau archebu am ein gwasanaethau;
 • i roi gwybodaeth i chi y byddwch yn gofyn amdani ac i wella ein gwasanaethau;
 • rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaethau;
 • caniatáu i ni weithredu'r wefan yn effeithlon;
 • unrhyw ddatrys problemau, profi neu ddadansoddi ystadegol perthnasol fel y bo'n briodol; A
 • i gadw'r wefan yn ddiogel.
Lle rydym wedi cael eich caniatâd datganedig, gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth a gesglir i:
 • rhoi gwybodaeth i chi am ein gwasanaethau a gynigiwn drwy negeseuon e-bost hyrwyddo;
 • rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am nodweddion ar y wefan; A
 • caniatáu i drydydd partïon dethol roi gwybodaeth i chi am nwyddau neu wasanaethau y teimlant a allai fod o ddiddordeb i chi (Mae rhestr o'r cyfryw drydydd partïon ar gael ar gais).
Gallwch ddewis peidio â defnyddio unrhyw rai o'r data hyn ar unrhyw adeg drwy anfon e-bost at gdpr@haven-systems.com. Dim ond cyhyd ag y bo'n rhesymol ofynnol y byddwn yn cadw eich gwybodaeth.
Sut mae diogelu eich data personol?
Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch, rydym hefyd yn sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei diogelu rhag mynediad anawdurdodedig, colled, trin, ffugio, dinistrio neu ddatgelu heb awdurdod. Gwneir hyn drwy fesurau technegol priodol. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol na ellir byth warantu bod darparu gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel ac os byddwch yn dewis anfon gwybodaeth o'r fath atom drwy'r rhyngrwyd, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun.
Am ragor o wybodaeth gweler ein Polisi GDPR.
Sut allwch chi gael gafael ar y data personol sydd gennym amdanoch chi?
Mae gennych hawl i ofyn am gael gweld y wybodaeth bersonol sydd gennym yn ymwneud â chi. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â ni yn info@haven-systems.com. Er mwyn cydymffurfio â'ch cais, byddwn yn gofyn i chi gadarnhau pwy ydych chi. Byddwn yn cyflawni eich cais drwy anfon copi o'ch data personol yn electronig, oni bai bod y cais yn nodi dull gwahanol yn benodol.
Sut y gallwch chi gywiro neu ddileu eich data personol?
Os credwch fod y data personol sydd gennym amdanoch yn anghywir, mae croeso i chi gysylltu â ni er mwyn i ni allu ei ddiweddaru a chadw eich data yn gywir. Os ydych yn dymuno i ni ddileu gwybodaeth amdanoch chi ar unrhyw adeg, gallwch anfon e-bost atom yn info@haven-systems.com.
Pryd a sut y gallwn ni ddiweddaru'r polisi preifatrwydd hwn?
Efallai y byddwn yn adolygu'r Polisi Preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg drwy ddiweddaru'r dudalen we hon. Rydym yn adolygu ein Polisi Preifatrwydd yn rheolaidd ac yn ymdrechu tuag at ei wneud yn well. Gwiriwch y dudalen hon o bryd i'w gilydd am unrhyw newidiadau. Noder, lle rydych wedi rhoi eich caniatâd i rai gweithgareddau prosesu data, na fyddwn yn newid y Polisi Preifatrwydd hwn mewn ffordd a fyddai'n effeithio ar y caniatadau hyn heb ofyn am eich caniatâd yn gyntaf. Rydym yn argymell eich bod yn argraffu copi o'r dudalen hon er gwybodaeth i chi.
Sut rydym yn defnyddio cwcis?
Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i'n helpu ni i adnabod gwahanol ddefnyddwyr y wefan ac i roi profiad da i ddefnyddwyr y wefan wrth ei defnyddio. Gwelwch ein Polisi cwcis am ragor o wybodaeth.
Sut y gallwch chi wneud cwyn?
Cofiwch, os nad ydych yn fodlon â phrosesu eich data personol fel y nodir yn y polisi preifatrwydd hwn, mae gennych hawl i gyflwyno cwyn gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (https://ico.org.uk/concerns/).
Sut y gallwch chi gysylltu â ni?
Cysylltwch â ni yn gdpr@haven-systems.com Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu geisiadau ynghylch y polisi preifatrwydd hwn.
Sut i gysylltu â ni
Os hoffech ofyn am wybodaeth am ein polisi preifatrwydd, gallwch anfon e-bost atom neu ysgrifennu at:
Haven Systems Limited
Vine Road
Johnston
Hwlffordd
Sir benfro
SA62 3NZ
E-bost: gdpr@haven-systems.com